Regulamin sklepu
§ 1


Definicje
1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.


2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


3. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.


5. Sklep - sklep internetowy, który prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://gaedukacja.pl


6. Sprzedawca - spółka GA SYSTEM SP. Z O.O. z siedzibą w: 45-237 Opole, ul. Ustronna 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu (VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego) , pod numerem KRS 0000540713 o kapitale zakładowym 5000zł, NIP: 7543088698, REGON: 360620318.


7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


8. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.


9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.


§ 2


Postanowienia wstępne i informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.


2. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów do których należą usługi, Produkty cyfrowe oraz pozostałe Produkty.


3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:


a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i nowoczesną przeglądarką internetową (np. aktualna wesja Firefox, Chrome)


b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),


c) włączona obsługa plików cookies.


4. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.


6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.


7. Oferta i dostawa produktów w Sklepie ograniczona jest do terenu Polski.


8. Na życzenie klienta wystawiona zostanie faktura - aby ją otrzymać klient powinien podczas podawania danych podać swój NIP lub wyrazić wolę otrzymania faktury w uwagach do zamówienia. W przypadku zakupu usług lub Produktów cyfrowych dowód zakupu lub faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta, a w przypadku zakupu pozostałych Produktów zostanie przekazana Klientowi razem z zamówionym Produktem lub elektronicznie. W przypadku prośby o fakturę, która nastąpi po wysyłce produktu, zostanie ona przekazana elektronicznie.
§ 3


Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: GA SYSTEM SP. Z O.O., ul. Ustronna16, 45-237 Opole


2. Adres e-mail Sprzedawcy (jest to sugerowany kontakt): sklep@gaedukacja.pl


3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 70 2530 0008 2011 1046 9167 0001 (Nest Bank S.A.)
§ 4


Sprzedaż Produktów cyfrowych


1. Sprzedaż Produktów cyfrowych oznacza sprzedaż licencji opisanej w ust. 2 i umożliwienie dostępu do wybranego pliku, pozwalającego na odczyt poprzez Internet lub na pobranie go.


2. Klient nabywając Produkt cyfrowy nie staje się właścicielem pliku lecz uzyskuje licencję, która jest niewyłączna, udzielona na czas nieoznaczony i nieograniczona terytorialnie i dającą prawo do korzystania z pliku poprzez jego utrwalanie, przechowywanie w pamięci urządzenia elektronicznego oraz odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem. Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji pliku, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych niniejszym regulaminem.


3. Sklep nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez Sklep format oferowanego Produktu cyfrowego, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach Sklepu przy Produkcie cyfrowym.
§ 5


Zakładanie Konta w Sklepie
1.Klient może założyć (zarejestrować) Konto w Sklepie. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.


2. Zarówno przeglądanie asortymentu Sklepu jak i składanie zamówień niezwiązanych z zakupem Produktów cyfrowych nie wymaga zakładania Konta klienta. Założenie Konta jest niezbędne przy zakupie Produktów cyfrowych oraz umożliwia przeglądanie statusu zamówień, ich historii i wygodne przechowywanie danych, co przyspiesza kolejne zakupy.


3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronach Sklepu. Dane niezbędne przy rejestracji konta to: imię, nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, email oraz hasło. Możliwe są też dane opcjonalne jak nazwa firmy czy NIP.


4. Założenie Konta wymaga zapoznania się z polityką prywatności (która jest częścią niniejszego regulaminu) oraz potwierdzenia tego faktu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.


5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji Konta.


6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


7. Sklep uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Usunięcie lub zablokowanie możliwe jest też w przypadku braku używania konta przez klienta przez okres ponad trzech miesięcy.
§ 6


Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:


a) określić liczbę zamawianych wybranych Produktów będących przedmiotem Zamówienia poprzez dodawanie ich do koszyka (koszyk można przeglądać i modyfikować);


b) wybrać opcję „Realizacja zamówienia”;


c) podać dane klienta poprzez zalogowanie, zarejestrowanie lub bez rejestracji;


d) określić/podać adres dostawy;


e) wybrać metodę dostawy (sposób dostarczenia Produktu);


f) wybrać metodę płatności;


g) zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć odpowiednie pole, które to potwierdza;


e) zapoznać się z podsumowaniem Zamówienia oraz kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.
§ 7


Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z przesyłki poleconej Pocztą Polską. Jeśli dostępne będą inne metody dostawy, to informacja o nich pojawi się na stronie Sklepu.


2. Klient może skorzystać z tradycyjnego przelewu bankowego w celu dokonania przedpłaty.


Jeśli dostępne będą inne metody płatności, to informacja o nich pojawi się na stronie Sklepu.


3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
§ 8


Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.


2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mailową, w której potwierdza przyjęcie Zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.


4. Sprzedawca postara się wysłać Produkt niezwłocznie, zwykle w ciągu jednego dnia roboczego od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a jeśli nie będzie to możliwe, to nie później niż w ciągu 7 dni roboczych.


5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
§ 9


Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.


3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.


4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.


5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (opcja dla zarejestrowanych – poprzez historię zamówień) - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


8. Skutki odstąpienia od Umowy:


a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.


b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.


f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.


g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.


10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:


a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,


b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,


c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,


d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,


e) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
§ 10


Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.


2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.


3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy. Preferowana jest droga elektroniczna.


5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Można też załączyć zdjęcia dokumentujące problem.


6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione


7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego regulaminu.


8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.


9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
§ 11


Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, czyli spółka GA SYSTEM SP. Z O.O. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą e-maila sklep@gaedukacja.pl.


2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


3. Dane, które są zbierane to: imię, nazwisko, dane adresowe, nr telefonu, email oraz hasło. Możliwe są też dane opcjonalne jak nazwa firmy czy NIP.


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


5. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych Klientów przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego jest wyłącznie:


 • świadczenie dla Klienta usług drogą elektroniczną,

 • obsługa techniczna konta Klienta w Sklepie,

 • obsługa zgłaszanych przez Klienta reklamacji lub zapytań,

 • kontaktowanie się z Klientem w związku ze świadczoną usługą,

 • realizacja przewidzianych prawem celów rachunkowych i podatkowych.


6. Aby zrealizować wymienione cele administrator może przekazać część przetwarzanych danych następującym podmiotom:


 • firmie, która prowadzi usługi księgowe dla sklepu,

 • firmie, która prowadzi usługi hostingowe dla sklepu,

 • firmom, które umożliwiają realizację płatności elektronicznych,

 • firmom, które dostarczają przesyłki kurierskie lub pocztowe.


7. Dane są przetwarzane do momentu usunięcia Konta Klienta, co następuje na jego wniosek. Konto klienta może też być usunięte przez przez Sklep (zgodnie z §5, p.7 Regulaminu Sklepu). Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o czas niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.


8. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, wglądu w historię przetwarzania. Klient ma prawo usunąć dane (w sytuacjach przewidzianych prawem), żądać ograniczenia ich przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.


9. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności względem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.


10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.


11. W celu zapewnienia usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta (tzw. cookies). Informacje z cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu Klienta ze Sklepem. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być niemożliwe.
§ 12


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument może uzyskać informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach.


2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.


  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 13


Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie sklepu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian oraz poprzez wysłanie e-maila do zarejestrowanych Klientów.


3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.


5. Regulamin jest ważny od 01.07.2018 roku.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
GA SYSTEM SP. Z O.O., ul. Ustronna16, 45-237 Opole


e-mail: sklep@gaedukacja.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
........................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
........................................................................................................................................................................................
Adres konsumenta(-ów)
........................................................................................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
........................................................................................................................................................................................
Data
........................................................................................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić.